Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Cetăţenia

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin acceptă cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova de la cetăţenii domiciliaţi permanent în Republica Federală Germania, în circumscripţia landurilor federale - Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca.

 

Sunt acceptate cererile de renunțare la cetățenie doar de la cetățenii care au primit deja de la autorităţile competente ale Republicii Moldova aprobarea emigrării în Republica Federală Germania și li s-a retras buletinul de identitate. În cazul în care cetățenii nu au efectuat emigrarea autorizată și dispun în continuare de buletin de identitate moldovenesc, urmează să solicite programare pentru emigrare autorizată, vezi rubrica „Emigrare autorizată“.

 

Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, conform programării, la data şi ora stabilită în prealabil de către funcţionarul consular, următoarele acte:

 

 • GARANŢIA dobândirii cetăţeniei RFG (Einburgerungszusicherung), legalizat/supralegalizat conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea documentelor“), valabilă cel puţin 12 luni din data depunerii cererii la Ambasadă (programării) sau certificatul privind deţinerea cetăţeniei RFG (Einburgerungsurkunde), legalizat/supralegalizat conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“), sau paşaportul german, român sau al altui stat care dovedește deținerea cetățeniei statului respectiv - (toate aceste acte în original + 4 copii xerox);
 • TRADUCEREA garanţiei dobândirii cetăţenii RFG de la pct. 1 sau a certificatului privind cetățenia RFG, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă, legalizată/supralegalizată conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea documentelor“) - (în original + 4 copii xerox);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei, (Meldebescheinigung) legalizat/supralegalizat conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“) - (în original + 4 copii xerox);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, de la pct. 3, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă, legalizată/supralegalizată conform procedurii, vezi rubrica „Legalizarea documentelor“) - (în original + 4 copii xerox);
 • AUTOBIOGRAFIA - tapată la calculator în limba română sau rusă și semnată de solicitant conform următoarelor puncte: (Obligatoriu se indică date despre : 1) Datele personale, adresa, telefon, email ; 2) perioada de domiciliere în Republica Moldova, 3) data stabilirii în străinătate, 4) date despre starea civilă, căsătorit/divorțat, soț/soție, 5) date despre copiii minori, 6 ) studii superioare/medii, 7) activitatea de muncă, 8) alte date relevante) - (în original + 2 copii xerox); Nu se acceptă CV-uri ;
 • PAŞAPORTUL Republicii Moldova valabil - (în original + 4 copii xerox ale paginii cu foto);
 • 3 (trei) fotografii biometrice color (35mm x 45 mm), pe fundal alb, (fotografiile trebuie să fie decupate/tăiate din timp conform mărimilor);
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE al solicitantului eliberat de catre organele Republicii Moldova (în original + 3 copii xerox);

(În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris);

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE şi/sau CERTIFICAT DE DIVORȚ, după caz, eliberat/transcris de catre organele Republicii Moldova (în original + 3 copii xerox);

(În cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Dacă căsătoria/divorțul a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie/divorț moldovenesc transcris);

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor minori eliberate/transcrise de catre organele Republicii Moldova - (în original + 3 copii xerox);

(În cazul înregistrării naşterii în RFG pîna la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris);

 • CERTIFICATUL privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, în locul certificatului privind schimbarea numelui se prezintă certificatul de căsătorie, potrivit pct. 9) - (în original + 3 copii xerox);

(Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris;

În cazul în care împreună cu părintele renunță și copilul minor cu vârsta de la 14 până la 18 ani, se prezintă DECLARAȚIE - consimţământul copilului pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele respectiv; (Declaratia se întocmeste la Ambasadă în aceeași zi, iar prezenţa minorului este obligatorie), taxa consulară este de 10 euro și se achită la contul bancar indicat mai jos). În cazul în care copilul deține pașaport german, se prezintă originalul pașaportului și 4 copii xerox (în caz că detine cetatenia RFG sau a altui stat);

 • DECLARAȚIA părintelui, cetăţean al Republicii Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte (Declaratia se întocmeste la Ambasadă în aceeași zi, taxa consulară este de 10 euro și se achită la contul bancar indicat mai jos);

În cazul în care celălalt părinte este cetățean străin și nu deține cetățenia Republicii Moldova, în locul declarației menționate se va prezenta pașaportul german sau al altui stat - (în original + 3 copii xerox);

 • Bonul în original sau dovada imprimată privind achitarea taxei de 320 euro - (4 copii xerox). Pentru copiii minori care sunt incluși în cererea părintelui, nu se achită taxa ;
 • Bonul în original sau dovada imprimată privind achitarea taxei de 140 euro pentru supralegalizarea documentelor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, cu excepția cazului în care acestea au fost deja supralegalizate în prealabil la Ambasadă, vezi rubrica „Legalizarea documentelor“);

 

Taxele urmează a fi transferate separat pe contul Ambasadei cu 3 zile înainte de depunerea actelor:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Renunțare la cetățenia RM + Numele și Prenumele” persoanei care depune cererea.

 

În cazul solicitării supralegalizării documentelor prevăzute la pct. 1,2,3,4 (vezi pct. 15) suma se va achita separat și se va indica în Verwendungszweck: ”Legalizare documente + Numele și Prenumele” persoanei pe numele căruia este documentul.

 

IMPORTANT:

 

 • Toate actele sunt aranjate și prezentate în ordinea descrisă mai sus.
 • Actele legalizate la autoritățile germane conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea documentelor“ pot fi supralegalizate la Ambasadă în aceeași zi, adică în ziua programării pentru depunerea cererii de renunțare.
 • Cererea/dosarul de renunţare la cetăţenie poate fi acceptat/ă spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în ziua programării toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, cererea de renunţare la cetăţenie nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă zi pentru programare în scopul depunerii tuturor documentelor.
 • Examinarea cererii durează pîna la 12 luni din data depunerii cererii la Ambasadă. Ambasada nu notifică solicitantul dacă cererea a fost acceptată, ci doar când a fost respinsă sau sunt alte detalii pe dosar. La expirarea acestui termen, solicitantul renunțării verifică desinestătător dacă își găsește numele și prenumele în decretele Președintelui Republicii Moldova, la rubrica „Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova“.
 • Actele eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille şi traduse în limba română sau rusă. Traducerile efectuate în Danemarca se prezintă cu Apostille, iar cele efectuate în Germania, se legalizează/supralegalizează conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“.
 • Actele de stare civilă eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille şi traduse în limba română sau rusă. Traducerile efectuate în Danemarca se prezintă cu Apostille, iar cele efectuate în Germania, se legalizează/supralegalizează conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“.
 • Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).
 • Autoritățile moldovenești își rezervă dreptul să solicite suplimentar acte, după caz, atunci când situația/dosarul este complex și conține și alte elemente ce nu se regăsesc la punctele de mai sus. În cazul în care situația/dosarul solicitantului conține alte elemente ce nu sunt descrise la punctele de mai sus, se recomandă solicitantului să contacteze Secția Consulară a Ambasadei pentru a clarifica ce acte suplimentare trebuie să prezinte, etc..

 

Adeverința privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

 

La expirarea termenului maxim de 12 luni din ziua depunerii cererii/dosarului de renunțare la cetățenia RM, solicitantul urmează să consulte Decretele Președintelui Republicii Moldova, pentru a verifica dacă se regăsește în lista persoanelor a căror renunțare a fost aprobată.

 

În cazul în care s-a regăsit în listă, pentru a primi Adeverința privind renunțarea la cetățenia RM, solicitantul urmează să expedieze în adresa Ambasadei (Botschaft der Republik Moldau, Gotlandstr. 16, 10439 Berlin) următoarele:

 

 • Cererea, care poate fi descărcată aici;
 • 2 fotografii color, 35 mm x 45 mm, pe fundal alb (fotografiile trebuie să fie decupate în prealabil);
 • Pașaportul/pașapoartele (în cazul în care deține 2 pașapoarte valabile);
 • Un plic timbrat cu adresa solicitantului de adeverință;
 • Dovada achitării taxelor.

 

Cu 3 zile înainte de solicitarea adeverinței, solicitantul trebuie să transfere taxa de 50 Euro pe contul bancar:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Adeverință renunțare + Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită adeverința.

 

Important!

 

 • Examinarea cererii durează până la 12 luni de zile, ceea ce înseamnă că renunțarea poate fi aprobată și mai devreme, motiv pentru care nu recomandăm călătoriile în această perioadă, cu excepția situațiilor de urgență majoră, deoarece din momentul emiterii Decretului Președintelui RM privind renunțarea la cetățenie, pașaportul moldovenesc nu mai este valabil și nu este posibil de a călători în baza acestuia;
 • În cazul în care până la emiterea Adeverinței privind renunțarea la cetățenie, solicitantul a pierdut pașaportul moldovenesc, se va prezenta dovada pierderii/furtului de la poliție sau o declarație pe proprie răspundere prin care se explică pierderea/furtul pașaportului.

 

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanele ce au dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova conform prevederilor Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000, domiciliate permanent în Germania (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) şi Danemarca care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin.

 

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei RM este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, în timpul stabilit de către funcţionarul consular al Ambasadei, următoarele documente:

 

 • Actul de identitate;
 • Certificat de naştere (în original);
 • Certificat de căsătorie şi/sau divorţ (în original);
 • Certificat de schimbarea numelui sau prenumelui (în original);
 • Certificatele de naştere a copiilor minori (în original);
 • Autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova ( în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
 • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 X 3,5 cm;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere.

 

Ţinând cont de faptul că legislaţia germană, cu unele excepţii, nu admite cetăţenia dublă, Ambasada Republicii Moldova recomandă cetăţenilor germani, înainte de a depune actele respective pentru redobândirea cetăţeniei moldoveneşti, să se adreseze către autorităţile competente germane pentru consultaţii în aceasta privinţă.

 

La depunerea cererii pentru redobândirea cetăţeniei RM se încasează taxa consulară în mărime de 10 Euro.

 

 

Decretele Președintelui Republicii Moldova cu lista persoanelor a căror cerere de renunțare la cetățenia Republicii Moldova a fost aprobată :

Decret nr. 1885-VIII din 15.12.2020

Decret nr. 1821-VIII din 02.11.2020

Decret nr. 1814-VIII din 01.10.2020

Decret nr.1774 din 02.09.2020 de renunțare la cetățenie

Decret de renunțare la cetățenie

DECRET privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova

Decret nr. 1455-VIII

[305.18 kb]

Decret nr. 1442-VIII

[237,96 kb]