Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Eliberarea duplicatelor actelor de stare civilă

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Categoriile de solicitanţi

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Acte necesare eliberării duplicatelor certificatelor de stare civilă

Pentru solicitarea duplicatului certificatului de stare civila, solicitantul, urmează să prezinte personal la Ambasada, în zilele de:


LUNI, MARŢI, MIERCURI și JOI între orele: 09.00 – 12.00, CU PROGRAMARE prealabilă, cu următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui;) cu indicarea obligatorie a codului personal (IDNP) – va fi recepționată și completată la Ambasadă;
 • actul de identitate al titularului duplicatui (original +1 copie) .
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in RFG (Erw. MELDEBESCHEINIGUNG) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de o fotocopie;
 • certificatul de stare civilă: naştere, căsătorie, divorţ, sau deces, după caz. (1 copie)
 • dovada împuternicirii reprezentării
  (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă, care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii;
 • copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă însoţit de copia actului de stare civilă respectiv, întocmit-de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
 • În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

- Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 41 Euro.

Cu 3 zile înainte de programare, solicitantul va transfera taxa de 41 Euro la contul bancar:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Duplicat + Numele și Prenumele” persoanei care solicita transcrierea.

ATENȚIE:

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

*NOTĂ: Celelalte acte de stare civilă care sunt eliberare exclusiv în limba germană (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui etc.),hotărârile judecătoreşti eliberate de organele competente germane, precum şi traducerile documentelor germane urmează a fi legalizate în prealabil la administraţia locală (Regierungspräsidium, Regierung, Landesverwaltungsamt sau altele – în funcţie de landul federal în care locuieşte solicitantul) sau Tribunalul de land (Landgericht). Informaţia detaliată privind legalizarea documentelor poate fi consultata pe site-ul Ambasadei la rubrica Legalizarea documentelor. Originalele documentelor, precum şi traducerile acestora, trebuie apoi legalizate la Ambasada R. Moldova la Berlin.

Toate taxele (consulare şi aferente) pentru eventuale autentificări notariale şi legalizări de documente urmează a fi transferate în prealabil la conturile respective ale Ambasadei. Informaţiile privind mărimea acestor taxe, precum şi privind autentificarea notarială sau legalizarea documentelor pot fi consultate pe această pagină web.

ATENȚIE:

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.