Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Pașapoarte

Perfectarea paşaportului biometric al cetăţeanului Republicii Moldova

 

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin recepţionează cereri pentru perfectarea paşaportului de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, în Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau Danemarca.

 

Pentru depunerea cererii de perfectare a paşaportului solicitantul trebuie să se prezinte personal la Secția Consulară a Ambasadei, conform programării prealabile, cu următoarele documente:

 

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova + 1 copie xerox a tuturor paginilor ce conțin date personale şi alte informaţii relevante (inclusiv, după caz, a paginii unde este aplicată ștampila de aprobare a Emigrării autorizate în R.F. Germania sau Danemarca);
 • Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, valabil cu fișa de însoțire + 1 copie xerox a buletinului față-verso (pentru toți solicitanții care au împlinit vîrsta de 16 ani).

În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, precum și dacă solicitantul a atins vîrsta de 16 ani, se va solicita concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric (vezi rubrica „Buletin de identitate”).

Notă: Cetățenii stabiliți cu domiciliul permanent în Germania sau Danemarca (care au efectuat procedura de aprobare a Emigrării autorizate în aceste țări și dețin ștampila respectivă a autorităților Republicii Moldova în pașaport), sunt scutiți de obligativitatea perfectării buletinului de identitate;

 • Certificatul de naştere, eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova, în original + 1 copie xerox.

Notă: Dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris (vezi rubrica „Acte de stare civilă”). În cazul înregistrării naşterii în Germania pînă la data de 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Alte forme de certificate de naştere germane nu vor fi acceptate;

 • Certificatul de căsătorie sau divorţ/Extras de pe actul de căsătorie, eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova în original + 1 copie xerox;

Notă: Dacă căsătoria sau divorțul au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, solicitanții vor trebui să efectueze în prealabil procedura de transcriere a actelor respective, în scopul obținerii certificatelor moldovenești corespunzătoare (vezi rubrica „Acte de stare civilă”). În cazul căsătoriei încheiate sau divorțului pronunțat în Germania pînă la data de 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag" sau hotărîrea judecătorească de divorț împreună cu traducerea, ambele legalizate în prealabil la autoritățile germane și supralegalizate la Ambasada Republicii Moldova (vezi rubrica „Acte de stare civilă” și/sau „Legalizarea”);

 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui moldovenesc, în original + 1 copie xerox.

Notă: Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova, inclusiv cu toate actele de stare civilă rectificate ca urmare a schimbului efectuat (certificatul de naștere, căsătorie, divorț etc.) (vezi rubrica „Acte de stare civilă”);

 • Certificat de deces al soțului/soției, eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova, în original + 1 copie xerox.

Notă: Dacă decesul a fost înregistrat în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, solicitanții vor trebui să efectueze procedura de transcriere a certificatului german în unul moldovenesc (vezi rubrica „Acte de stare civilă”); În cazul înregistrării decesului în Germania pînă la data de 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de deces - "Auszug aus dem Sterbeeintrag";

 • Certificat privind înregistrarea la domiciliu (Meldebescheinigung), cu menţiunea referitor la starea civilă (Familienstand), eliberat cel mult cu 3 luni pîna la data depunerii cererii pentru perfectarea paşaportului + 1 copie xerox;
 • Dovada achitării taxei pentru perfectarea paşaportului;
 • Un plic cu adresa solicitantului unde urmează a fi expediat documentul (recomandabil cu timbre în valoare de 4,20 euro).

 

Suplimentar actelor sus-menționate, la perfectarea pașaportului copiilor minori (pînă la 18 ani), se va prezenta, după caz:

 

 • Actul de identitate moldovenesc valabil al părintelui care va reprezenta minorul, + 1 copie xerox. (În cazul în care părintele nu poate prezenta buletinul de identitate în original, se va prezenta o copie xerox a acestuia și pașaportul în original);
 • În cazul părinților căsătoriți, la depunerea cererii pentru perfectarea pașaportului copilului, se poate prezenta un singur părinte, împreună cu minorul, cu prezentarea certificatului de căsătorie ;
 • În cazul părinților divorțati, părintele căruia i-a fost încuviințată îngrijirea copilului va prezenta certificatul de divorț moldovenesc și hotărîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, definitivă și irevocabilă sau declarația notarială din partea celuilalt părinte prin care se exprimă acordul la perfectarea pașaportului minorului. Dacă hotărîrea judecătorească a fost emisă de o instanță judecătorească din Germania sau declarația a fost întocmită la un notar german, acestea vor trebui legalizate/supralegalizate și traduse, în modul stabilit de legislație (vezi rubrica „Legalizarea”); În lipsa hotărîrii judecătorești și a declarației notariale, este necesară prezența la Ambasadă a celuilalt părinte, cu un act de identitate valabil;
 • În cazul mamelor solitare se va prezenta certificatul explicativ, emis de oficiile stării civile din Republica Moldova. Dacă actul este emis de autoritățile din Germania, acesta trebuie legalizat/supralegalizat și tradus, în modul stabilit de legislație (vezi rubrica „Legalizarea”);
 • În cazul în care datele despre tatăl copilului nu au fost înscrise în certificatul de naștere, precum și dacă copilul s-a născut în afara căsătoriei, nu este nevoie de prezența sau acordul tatălui.
 • Prezența la Ambasadă a copilului este obligatorie (pentru preluarea datelor biometrice, inclusiv fotografierea).

 

Achitarea taxelor:

 

Cu 5 zile lucrătoare înainte de ziua programată la Ambasadă, solicitantul trebuie să transfere taxele pe contul bancar al Ambasadei, conform detaliilor de mai jos:

 

 • Taxa pentru perfectarea pașaportului persoanelor cu vîrsta peste 12 ani constituie: 90 €.
 • Taxa pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta pînă la 12 ani constituie: 80 €.

 

IMPORTANT: La rubrica “Scopul transferului” (Verwendungszweck), se va indica obligatoriu următoarele date: “Pașaport + Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită pașaport”.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

 

Informații suplimentare utile:

 

 • Atenţionăm că cererea de perfectare a paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, cererea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă programare în scopul depunerii tuturor documentelor;
 • Actele de stare civilă, înregistrate pînă la data de 17.08.2001, inclusiv traducerile eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille, daca actele de stare civilă au fost eliberate după data de 17.08.2001, acestea trebuie transcrise (vezi rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală), iar în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii. Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate;
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 4 ani;
 • În cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant (prin procură notarială tradusă legalizată/supralegalizată corespunzător (vezi rubrica „Legalizarea”), cu prezentarea actelor medicale doveditoare traduse legalizate/supralegalizate corespunzător (vezi rubrica „Legalizarea”). În astfel de cazuri paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni;
 • Solicitanții vor fi fotografiați la Ambasadă în ziua depunerii cererii. Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, se recomandă respectarea cerințelor privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase, machiaj neutru etc.).

 

Înscrierea copilului în paşaportul părinţilor

 

În conformitate cu modificările operate în legislaţia Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu vor fi introduse datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).

 

Urmare intrării în vigoare a modificării respective, începând cu 1 ianuarie 2011, Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sistează procedura consemnării datelor personale şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.