Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în RFG pot depune dosarul de renunțare la cetățenia Republicii Moldova la ambasadă.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând linkul:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie solicitantul depune PERSONAL la ambasadă, următoarele acte (se selectează în dependenţă de caz):

ATENTIE: toate actele se prezintă în original plus 3 copii.

 • GARANŢIA dobândirii cetăţenii RFG (Einburgerungzusiherung) legalizată conform procedurii (vezi aici), valabilă nu mai puţin de 12 luni din data depunerii cererii, sau un certificat legalizat privind deţinerea cetăţeniei RFG. Exemplu: copia paşaportului german (în original + 3 copii);
 • TRADUCEREA garanţiei dobândirii cetăţenii RFG efectuata de un traducător autorizat pentru limba română sau limba rusă si legalizată conform procedurii (vezi aici în original + 3 copii);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Erweiterte Meldebescheinigung nu mai veche de 5 luni la data depunerii dosarului) legalizată conform procedurii (vezi aici  (în original + 3 copii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducător autorizat pentru limba română sau limba rusă si legalizată conform procedurii (vezi exemlpu Legalizare Traducere.pdf(în original + 3 copii);

ATENTIE: Actele legalizate la Regierungspräsidium şi/sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Ambasadă (vedeţi rubrica Legalizarea  Documentelor).

 • AUTOBIOGRAFIA - scrisă de mâna sau la calculator în română sau rusă, în format de text/povestire, și semnată de solicitant (se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, studii etc.) (3 originale);
 • PAŞAPORTUL Republicii Moldova valabil (în original + 4 copii a paginii cu foto și a paginii unde este inclusă mențiunea privind ”emigrarea autorizată”);
 • Acceptul organelor competente ale Republicii Moldova pentru EMIGRARE AUTORIZATĂ în Germania (în paşaportul național pe primele pagini este aplicata ştampila ”AUTORIZAREA EMIGRĂRII ÎN GERMANIA")
 • 3 (trei) fotografii decupate biometrice color (35mm x 45 mm), pe fundal alb;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE al solicitantului eliberat sau transcris de către organele Republicii Moldova (în original + 3 copii);

(În cazul înregistrării naşterii în RFG până la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", - (vezi aici).

Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris)

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE şi/sau certificatele de divorţ eliberat sau transcris de către organele Republicii Moldova (în original + 3 copii);

(în cazul căsătoriei încheiate în RFG până la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag",- (vezi aici).

Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris),;

 • CERTIFICATE DE NAŞTERE ALE COPIILOR MINORI eliberate sau transcrise de către organele Republicii Moldova (în original + 3 copii);

(În cazul înregistrării naşterii în RFG până la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag".

Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris);

 • Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (în original + 3 copii);

(dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta).

(Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris;

 • Declaraţie - consimţământul copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele; (Declarația se întocmește la Ambasadă)
 • 3 (trei) copii ale pașaportului german al copilului minor (în cazul în care deține cetățenia RFG).
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova cu traducerea legalizată în limba română a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova sau pașaport străin (în original + 3 copii);
 • Certificatul de paternitate legalizat (în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG) cu traducerea legalizată în limba română sau limba rusă;
 • Hotărârea judiciară de adopţie legalizată (în cazul în care există adopţii), cu traducerea legalizată în limba română sau limba rusă;

Bonul privind achitarea taxelor stabilite (4 copii):

1.  Taxa pentru întocmirea dosarului constituie 320 EURO

2. Taxa pentru legalizarea documentelor din punctele 1,2,3,4. (vedeţi rubrica Legalizarea Documentelor – Aici) constituie 35 EURO pentru fiecare document (pentru 4 documente se va transfera, respectiv, 140 EURO).

Taxele urmează a fi transferate separat pe contul Ambasadei cu 3 zile înainte de depunerea actelor:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Renunțare la cetățenia RM + Numele și Prenumele” persoanei care depune cererea.

În cazul solicitării supralegalizării documentelor prevăzute la pct. 1,2,3,4 (vezi pct. 15) suma se va achita separat și se va indica în Verwendungszweck: ”Legalizare documente + Numele și Prenumele” persoanei pe numele căruia este documentul.

IMPORTANT:

 • Toate actele vor fi aranjate și prezentate în ordinea descrisă mai sus.
 • Actele legalizate la autoritățile germane conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea documentelor“ vor fi supralegalizate la Ambasadă în aceeași zi, adică în ziua programării pentru depunerea cererii de renunțare.
 • Cererea/dosarul de renunţare la cetăţenie poate fi acceptat/ă spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în ziua programării toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, cererea de renunţare la cetăţenie nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină la o nouă zi pentru programare în scopul depunerii tuturor documentelor.
 • Examinarea cererii durează până la 12 luni din data depunerii cererii la Ambasadă. Ambasada nu notifică solicitantul dacă cererea a fost acceptată, ci doar când a fost respinsă sau sunt alte detalii pe dosar. La expirarea acestui termen, solicitantul renunțării verifică de sine stătător dacă își găsește numele și prenumele în decretele Președintelui Republicii Moldova, în compartimentul „Cetățenie“.
 • Actele eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille şi traduse în limba română sau rusă. Traducerile efectuate în Danemarca se prezintă cu Apostille, iar cele efectuate în Germania, se legalizează/supralegalizează conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“.
 • Actele de stare civilă eliberate de către autorităţile daneze se prezintă cu Apostille şi traduse în limba română sau rusă. Traducerile efectuate în Danemarca se prezintă cu Apostille, iar cele efectuate în Germania, se legalizează/supralegalizează conform procedurii descrise la rubrica „Legalizarea/Supralegalizarea documentelor“.
 • Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).
 • Autoritățile moldovenești își rezervă dreptul să solicite suplimentar acte, după caz, atunci când situația/dosarul este complex și conține și alte elemente ce nu se regăsesc la punctele de mai sus. În cazul în care situația/dosarul solicitantului conține alte elemente ce nu sunt descrise la punctele de mai sus, se recomandă solicitantului să contacteze Secția Consulară a Ambasadei pentru a clarifica ce acte suplimentare trebuie să prezinte, etc..